Barachois, St. Denis
Copyright © 2003 Achim Lewandowski