Turm am Bahnhof
Copyright © 2017 Achim Lewandowski