Swimmingpool Rihab Rotana, Dubai
Copyright © 2009 Achim Lewandowski