Detail am Batakhaus
Copyright © 2010 Achim Lewandowski