Mystery Tombstone, Plymouth, Tobago
Copyright © 2004 Achim Lewandowski