Wasserfall im Setagayapark
Copyright © 2008 Achim Lewandowski