Stadtbahn-Station am Karlsplatz
Copyright © 2016 Achim Lewandowski